در محضر خداوند و دربرابر آرمانهای مقدس جمهوری اسلامی ایران ، خدمت صادقانه را پیشه ساخته و درهمه حال خود را موظف و متعهد به رعایت منشور اخلاقی ذیل می دانم.

1احترام به حقوق ديگران و دفاع از منافع حقه زبان آموزان و اولياء ايشان .

2 خدمت صادقانه و ازدل وجان به زبان آموزان و اولياء محترم ايشان .

3 داشتن اخلاق اسلامي‏، گفتمان منطقي و مؤدبانه و روحيه صبر و شكيبائي در برخورد با زبان آموزان‏ ، خانواده ها و ديگر همكاران.

4 انجام دقيق وظايف اداري در همه امور و مسئوليت هاي محوله.

5 درك صحيح از اصول فكري و اهداف حاكم بر مؤسسه و حركت خلاقانه در راستاي آن ها.

6 فراهم آوردن زمينه وفاق ، همدلي ،‏ اعتماد ، راز داري ، تعاون ، همكاري و ايجاد آرامش در محيط كار.

7 داشتن نظم و انضباط كامل در ورود و خروج و انجام بموقع وظايف.

8 استفاده بهينه و مناسب از امكانات‏ ، تجهيزات‏، اختيارات و ساعات كار و عدم استفاده شخصي از آن ها .

9 خوب گوش دادن و رسيدگي به تقاضاها و خواسته هاي قانوني زبان آموزان و مراجعين محترم با رعايت صداقت‏ ، دقت و نظم.

10 استقبال از پيشنهادها و انتقادات زبان آموزان و خانواده هاي محترم ايشان در جهت بهبود روز افزون عملکرد آموزشگاه.

11 عدم تبعيض در روابط اداري و اجراي مقررات و وظايف نسبت به ارباب رجوع و ديگر همكاران.

12 عدم سوء استفاده از مقام و موقعيت شغلي ، امكانات مادي ، معنوي و همچنين اطميناني كه مؤسسه به ايشان دارد.

13 دقت در امانتداري و حفظ اسرار ، اسناد ، مدارك و كليه فرمهاي اداري ، مالي و آموزشي مؤسسه.

14 توجه دلسوزانه به حفظ و نگهداري اموال مؤسسه و داشتن تدابير پيشگيرانه از ايراد خسارات به آن ها.

15 عدم دخالت در مسئوليت هاي ديگر همكاران مگر بصورت همكاري و با هماهنگي ايشان .

16 رعايت سلسه مراتب در رجوع دادن مسائل و موضوعات مختلف فقط به مسئول مربوطه طبق چارت اداري مؤسسه به منظور تسهيل و تسريع در در رفع مشكلات و عدم ايجاد تنش و سوء تفاهم در محيط كار.

            17پرهيز از انجام كارهاي شخصي اعم از ‏ تماسهاي تلفني و يا ملاقاتهاي غير ضروري در محیط کار.